Referenser

På de här sidorna har jag samlat alla föreläsningar jag gjort sedan starten 2003. Önskar du komma i kontakt med någon av arrangörerna är du välkommen att klicka på nedanstående länk:

Kontakta SaraClaes

Är du intresserad av att läsa kundcitat samt omdömen gällande föreläsningar? Klicka här för att se Kundcitat, omdömen och recensioner »


Referenser 2022

Referenser 2022

2022-12-29

Läs mer

Referenser 2021

Referenser 2021

2021-12-29

Läs mer

Referenser 2020

Referenser 2020

2021-05-28

Läs mer

Referenser 2019

Referenser 2019

2021-05-27

Läs mer

Referenser 2018

Referenser 2018

2019-10-31

Läs mer

Referenser 2017

Referenser 2017

2017-09-08

Läs mer

Referenser 2016

Referenser 2016

2016-12-31

Läs mer

Referenser 2015

Referenser 2015

2015-12-31

Läs mer

Referenser 2014

Referenser 2014

2014-12-31

Läs mer

Referenser 2013

Referenser 2013

2013-12-31

Läs mer

Referenser 2012

Referenser 2012

2012-12-31

Läs mer

Referenser 2011

Referenser 2011

2011-12-31

Läs mer

Referenser 2010

Referenser 2010

2010-12-31

Läs mer

Referenser 2009

Referenser 2009

2009-12-31

Läs mer

Referenser 2008

Referenser 2008

2008-12-31

Läs mer

Referenser 2007

Referenser 2007

2007-12-31

Läs mer

Referenser 2006

Referenser 2006

2006-12-31

Läs mer

Referenser 2005

Referenser 2005

2005-12-31

Läs mer

Referenser 2004

Referenser 2004

2004-12-31

Läs mer

Referenser 2003

Referenser 2003

2003-12-31

Läs mer