Symboliskt våld mot transvestiter - 1 - Bakgrund

Av Kristina Nordqvist, mailadress: antigone@swipnet.se

1.1 Bakgrund

I Sverige finns idag inget lagskydd för transvestiter som utsätts för våld och diskriminering pga sin transvestism (1). Det finns inte heller inte någon större samlad kunskap om transvestiters livssituation och hälsa (2). Den svenska forskningen om transvestism undersöker inte under vilket förtryck transvestiter lever utan problematiserar istället transvestism som fenomen. Denna uppsats är ett sociologiskt försök att med utgångspunkt i Pierre Bourdieus maktteorier förstå under vilka villkor manliga transvestiter lever genom att undersöka vilka typer av symboliskt våld de utsätts för och hur samhället ser på manlig transvestism.

1.2 Syfte, problemformulering och frågor

Syftet med denna undersökning är att utifrån kultursociologiska makt- och genusperspektiv förstå varför manlig transvestism bemöts med diskriminering och symboliskt våld och genom vilka tankesystem det legitimeras. Vilka tankesystem finns bakom det symboliska våldet? Genom vilken logik legitimeras det? Vad syftar det till? Vilka typer av symboliskt våld utsätts transvestiter för? Kan det upphöra? Vad betyder det symboliska våldet och diskrimineringen för transvestiters livsvillkor?

1.3 Metod och material

Med kulturanalytisk metod undersöker jag i vilken logik heteronormativitet som fenomen respektive tänkande om transvestism förankras genom att analysera hur tankesystem om maskulinitet och femininitet respektive symboliskt våld mot transvestiter och legitimerandet av det uttrycks i vetenskaplig, litterär och medial diskurs. Jag har också gjort intervjuer som jag analyserar för att se hur våldet mot transvestiter yttrar sig. I diskussionen försöker jag se samband mellan tankesystem kring femininitet/maskulinitet och diskriminering och våld mot manliga crossdressers genom att knyta an till teorierna för att ge några förklaringar till symboliskt våld mot transvestiter. Slutligen anger jag konsekvenserna av dessa förklaringar.

Materialet omfattar dels sociologiska verk för de teorier jag utgår ifrån i min analys och diskussion, liksom en föreläsning om sociologen Pierre Bourdieus maktteorier samt en dokumentärvideo med Bourdieu, dels litteratur och film som empiri. Det senare materialet omfattar vetenskaplig litteratur för analys av den vetenskapliga diskursen kring dels manligt-kvinnligt samt transvestism samt skönlitteratur om transvestism. Materialet utgörs vidare av tidningsartiklar, två filmer samt en egen undersökning som jag gjorde på Sylvia´s hemsida, eget intervjumaterial med två transvestiter genom e-post och en träff. Inledningsvis redogör jag för de teorier jag utgår ifrån i analysen och diskussionen, därefter presenterar jag det empiriska materialet. Slutligen analyserar och diskuterar jag materialet med utgångspunkt i de aktuella teorierna. I analysen benämns alla slags crossdressers som transvestiter för enkelhetens skull.

(1) JÄMO
(2) RFSL informationsblad

 

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.