Symboliskt våld mot transvestiter - en kvalitativ studie

Av Kristina Nordqvist, mailadress: antigone@swipnet.se

Uppsatsens syfte är att förklara varför manliga transvestiter utsätts för symboliskt våld och vilka uttryck det tar sig. Den övergripande teoretiska utgångspunkten är Pierre Bourdieus teori om makt och symboliskt våld. Undersökningen har genomförts genom analys av litteratur, artiklar och film samt genom intervjuer med transvestiter. Resultatet visar att det finns heteronormativa tankesystem om maskulinitet och femininitet samt om homosexualitet som legitimerar skambeläggande och stigmatisering av transvestiter och producerar ett flertal typer av symboliskt våld. Det symboliska våldet utgörs av smädelser, patologisering, avskiljande och inlåsning, övervakning, informationskontroll, att tvingas ljuga, att förringas samt att vägras erkännande. Studien indikerar att det även förekommer fysiskt våld och rädsla för fysiskt våld. Slutsatsen är att det behövs vidare forskning om förekomsten av fysiskt våld mot transvestiter samt att transvestiter behöver ett lagskydd mot våld och diskriminering.

Innehållsförteckning

1.1    Bakgrund ( länka till: Symbolisk våld mot transvestiter - 1 - Bakgrund.docx )
1.2    Syfte, problemformulering och frågor
1.3    Metod och material

2.      Teori (länka till: Symbolisk våld mot transvestiter - 2 - Teori.docx )
2.1    Makten och det symboliska våldet
2.2    Genuskonstruktion och distinktion
2.3    Mytologier och rit
2.4    Skam och stigma
2.5    Bestraffningen av det avvikande
2.6    Ond tro

3.      Empiri ( länka till: Symbolisk våld mot transvestiter - 3 - Empiri.docx )
3.1    Maskulinitet och femininitet i mansforskningen
3.2    Forskardiskursen - psykologiska teorier om tv-ism
3.3    Litteratur av och om transvestiter
3.4    Information från FPE-S
3.5    Film
3.6    Tidningsartiklar om könsöverträdelser
3.7    Tidningsartiklar av eller om transvestiter
3.8    Undersökning på Sylvias hemsida
3.8.1 Svaren på fråga 1 och 2
3.8.2 Intervju/brevväxling med Helena
3.8.3 Föreläsning av SaraClaes och intervju/brevväxling

4.      Analys ( länka till: Symbolisk våld mot transvestiter - 4 - Analys.docx )
4.1    Femininitet och maskulinitet i empirin
4.2    Vetenskaplig kunskap om transvestiter: "Tv är störda"
4.3    Allmänhetens kunskap om transvestiter: "Tv är bögar"
4.4    Det symboliska våldet mot transvestiter
4.4.1 Avskiljande och symbolisk inlåsning
4.4.2 Övervakning
4.4.3 Informationskontroll - att tvingas ljuga
4.4.4 Att förringas och vägras erkännande

5      Diskussion ( länka till: Symbolisk våld mot transvestiter - 5 - Diskussion.docx )

6      Slutsatser ( länka till: Symbolisk våld mot transvestiter - 6 - Slutsatser.docx )

Litteratur (Se nedan på denna sida)

Bilaga 1 ( länka till: Symbolisk våld mot transvestiter - Bilaga 1.docx )
Bilaga 2 ( länka till: Symbolisk våld mot transvestiter - Bilaga 2.docx )
Bilaga 3 ( länka till: Symbolisk våld mot transvestiter - Bilaga 3.docx )

Litteratur

Berger, Peter L, 2001. Invitation till sociologi. Fjärde upplagan, Prisma Bokförlag, Stockholm.
Bourdieu, Pierre, 1999. Den manliga dominansen. Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg.
Connell, R W, 1996. Maskuliniteter. Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg.
Egidius, Henry, 1997. Psykologilexikon. Bokförlaget Natur och Kultur AB, Stockholm.
Ehn, Billy och Löfgren, Orvar, 1982. Kulturanalys. CWK Gleerups Utbildningscentrum, Malmö.
Forskningsrådsnämnden, 1999. Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv. Rapport 99:4, Uppsala.
Foucault, Michel, 1980. Sexualitetens historia, del 1 Viljan att veta. Gidlunds Förlag.
Johansson, Thomas, 2000. Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt. Studentlitteratur, Lund.
Larsson, Sam, 1997, Det manliga jaget vid manlig transvetism. Almqvist & Wiksell, Stockholm.
Larsson, Sam, och Bergström-Walan, Maj-Britt, 1994. Transvetism och Det andra jaget. Tryckeri Lito-Huset AB, Stockholm.
Lindström, Helena, Richardsson, Katarina och Åkerblom, Gunvor, 1999. Att leva som. Periskop Förlag AB, Stockholm.
Miegel, Fredrik och Johansson, Thomas, 2002. Kultursociologi. Studentlitteratur, Lund.
Miegel, Fredrik och Johansson, Thomas (red), 1994. Mardrömmar och Önskedrömmar. Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, Stockholm/Stehag.
Mårtensson, Conny, 1999. Karl för sin kjol. Tryck Instant Book AB, Stockholm.

Övrigt material

Muntliga källor:
JÄMO, Annika Höög
Stockholms universitet. Ulla Bergryd, föreläsning om Pierre Bourdieus perspektiv.

Hemsidor:
http://www.fpes.org/

 

LUNDS UNIVERSITET Sociologiska Institutionen
SOC 096
VT 2003
Examinatorer: Marcus Persson och Katarina Sjöberg
  

Ett varmt tack till alla transvestiter som medverkat i studien.
Uppsatsen tillägnas transvestiten SaraClaes för hans mod och hans öppenhet.

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.