AFTO - Akademin för Forskning inom Transgenderområdet

Orsakerna till transvestism och transsexualism är okända, och trots att båda företeelserna funnits under historisk tid och i de flesta kulturer har vetenskapliga studier av dessa fenomen bara börjat. Gränsdragningen inom transgenderområdet är flytande och behovet av forskning är mycket stort.

Av den anledningen inrättades en Forskningsfond 1993 på initiativ av Sam Larsson genom beslut i FPE-S styrelse för att aktivt stödja forskningen kring transvestism och hålla kontakt med ny kunskap inom området. I Sverige hade viss forskning och en studie gjorts av Maj-Briht Bergström-Walan 1971 och en något större enkätundersökning av Anette Hall 1982. 1986 påbörjade Sam Larsson sin doktorsavhandling "Det andra jaget vid manlig transvestism" med djupintervjuer av några av FPE:s medlemmar; arbetet avslutades med disputation 1997. Forskningsfondens arbetsutskott kom att bestå av Maj-Briht Bergström-Walan, Axel Brattberg, Sam Larsson, Anette Hall och Marianne Berg.

Under 1990-talet arrangerade Forskningsfondens arbetsutskott bl.a. två mycket välbesökta seminarier på Läkaresällskapet i Stockholm, varav ett med Virginia Prince som huvudtalare. Hon är en av de ledande forskarna i världen om transvestism. Arbetsutskottet har också deltagit i av andra ordnade seminarier och på eget förlag givit ut boken "Transvestism och det andra jaget" (1994) av S Larsson och M-B Bergström-Walan i samarbete med A Hall, samt publicerat den enkätbaserade studien "Hustrur till transvestiter - deras attityder till manlig transvestism" (1995) i facktidskriften Nordisk Sexologi. S Larsson och M-B Bergström-Walan har även författat en artikel: "Multi-sexuality, cross-dressing and the multiplicity of mind" (1999) publicerad i Scandinavian Journal of Sexology.

En modern syn på transgenderföreteelserna födde ett behov av förtydligande, varför FPE-S Forskningsfond i november 2000 namnändrades till AFTO (Akademin för Forskning inom TransgenderOmrådet) och en Instruktion för AFTO stadfästes av FPE-S årsmöte i mars 2002. Perspektivet vidgades till att omfatta hela cross-dressing spektrumet (fetischism, transvestism, marginal transvestism, primär och sekundär transsexualism) även om visst fokus på transvestism kvarstår.

I AFTOs uppgifter ingår att - i mån av tid och resurser - kritiskt granska den pågående forskningen, genomföra mindre och väl avgränsade projekt i egen regi, bistå med handledning för studerande som skriver specialarbeten om transvestism, och att i samarbete med intresserade forskare, psykologer, sociologer, antropologer och FPE-S medlemmar medverka till att viktiga frågor som berör transvestism redovisas i översiktsartiklar. Utöver dessa allmänna syften ska AFTO i mån av ekonomiska resurser bjuda in kunniga personer med intressanta tankar kring transvestism att presenteras på något FPE-S möte eller seminarium.

Just nu (2003) är AFTO inne i slutfasen av bearbetningen av en tredje, mycket stor enkätundersökning som genomfördes 1998. Den är förmodligen en av de mest omfattande även i internationellt perspektiv och kommer att publiceras inom en snar framtid.

Efter FPE-S grundare Anette Halls tragiska bortgång 2001 består AFTO 2003 av följande personer:

Sam Larsson, Fil.Dr., universitetslektor.
Maj-Briht Bergström-Walan, Med.Dr.h.c., leg.psykolog och sexterapeut, chef för Svenska Sexualforskningsinstitutet i Stockholm.
Axel Brattberg, Leg.läkare, neurolog.
Marianne Berg, Docent, revisor för FPE-S.
SaraClaes, Redaktör för den skandinaviska transtidningen Attitude, delansvarig för FPE-S informatörsverksamhet.

 

Till AFTO är kopplad en vetenskaplig expert, Professor John Lilja, som bistår med granskning av forskningsprojekt.

Vill Du anteckna Dig i vår adresslista för kommande seminarier? Skicka då e-post till fpes@hotmail.com med namn, adress, e-postadress, profession och ev. kommentarer.

AFTOs medlemmar arbetar ideellt, men för ett fortsatt aktivt arbete inom transgenderområdet behövs, som i allt annat, pengar för att täcka nödvändiga kringkostnader.

Hjälp till att bygga kunskap om transvestism!

Forskningsbidrag och gåvor mottages tacksamt.
FPE-S, AFTO: Postgiro 96 94 99-3

Fyll i namn, e-post samt ditt meddelande och skicka sedan formuläret så kontaktar vi dig inom kort.